Livssynsorganisasjonen Disiplene - Vi tror !

 

 

Organisasjonens VEDTEKTER som ble enstemmig vedtatt på Stiftelsesmøte i Fredrikstad den 20. april 2010.

 

 

§ 1       Foreningens formål

 

Foreningen skal gjennom møte- og reisevirksomhet spre Ordet om et Positivt Livssyn i henhold til vår tro og overbevisning.

1.            I tillegg ønsker Livssynsorganisasjonen Dispilene å dra omsorg for de trengende, og vil arbeide for å samle inn midler til denne gruppen.

2.            Man vil spesielt nære omsorg for trengende i Fredrikstad/Norge og i Mahmutlar/Tyrkia.

3.            Virkemidler for å samle inn penger kan være gjenom sosiale arrangement, møter,  tilskudd via Grasrotandelen og andre tiltak som medlemmene foreslår.

4.            Det er Styret som forestår eventuelt utdeling/fordeling, etter søknad og skjønn.

 

 

§ 2       Organisasjonens navn skal være : Livssynsorganisasjonen Disiplene

 

 

§ 3       Medlemskap

            1.    Det er frivillig å være medlem i Livssynsorganisasjonen

                   Disiplene.

2.            Innmelding må skje skriftlig på organisasjonens eget innmeldingsskjema, enten på

papir eller via internett.

3.            Alle kan være medlemmer, men det forutsetter at man har EN TRO.

4.            Hva, -  eller  hvem man tror på, er opp til det enkelte medlem.

5.            Man skal IKKE agitere overfor andre medlemmer om "sin" tro, men følge organisasjonens grunnsetninger som er nedfeldt i Vedtektenes § 7.

6.            For å være medlem og stemmeberettiget må det være innbetalt årskontingent. Se eget punkt for dette.

7.            Medlemskapet kan skriftlig sies opp med melding til Styret ved Leder

 

 

§ 4       Kontingent

1.            Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

2.            For 2010 er kontingenten fastsatt til kr. 100,- pr medlem

3.            Kontingenten gjelder for hele regnskapsåret den er innbetalt for.

4.            Ved utmeldelse tilfaller eventuelt tilgodehavende organisasjonen.

 

 

§ 5       Økonomi/Fullmakter/Signatur og Prokura

1.            Leder har foreningens Signatur og har eneprokura.

2.            Styret kan gi flere medlemmer fullmakter. Dette skjer ved vedtak i Styremøter.

3.            Foreningen vil føre regnskap over inntekter og utgifter.

4.            Det opprettes en egen Driftskonto for organisasjonen

5.            Organisasjonen søker medlemskap i Grasrotandelen og kvalifiserer for dette.

 

 

§ 6       Organisering av Organisasjonen

1.            Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ.

2.            Det innkalles via foreningens hjemmesider til Årsmøte med 14 dagers varsel.

3.            Til behandling på årsmøtet skal være følgende saker :

                        1. Åpning

                        2. Valg av dirigent og referent

                        3. Valg av desisorer

                        4. Beretning

                        5. Regnskap

                        6. Innkomne forslag

                        7. Valg

 

 

4.            Foreningen velger et Styre bestående av minimum 4 medlemmer. Valg foregår på foreningens årsmøte, og det velges :

a.     Leder                    Velges for 2 år Skal ha hovedansvaret for regnskapet

b.    Nestleder              Velges for 1 år Stedfortrederansvar for Leder

c.     Styremedlem 1     Velges for 1 år  Skal ha hovedansvaret for medlemsverving

d.    Styremedlem 2     Velges for 2 år Skal ha arrangementsansvar

5.            Styret kan utvides, og dette krever et ekstraordinært Årsmøtevedtak.

6.            Medlemsmøter avholdes når styrene finner det nødvendig.

For å ha stemmerett på foreningens møter, må et medlem ha fylt 16 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde organisasjonen kontingent.  

7.            Styret kan ved behov nedsette nødvendige kommiteer og arbeidsutvalg uten at

dette behøver og behandles på noe årsmøte.

8.       Styret kan i ekstreme tilfeller ekskludere medlemmer som ikke opptrer i forenlighet med foreningens grunnsetninger.

 

 

§ 7       Organisasjonens GRUNNSETNINGER er nedfeldt i herværende §.

            Alle medlemmer forplikter seg etter beste evne å følge våre enkle

            grunnsetninger:

 

1.    For å være medlem i Livssynsorganisasjonen Dispilene må man ha en TRO.

2.    HVA – eller HVEM man tror på, er underordnet, men man forplikter seg til ikke å agitere eller påtvinge sin tro på foreningens andre medlemmer. Diskusjoner er lov inntil et av Styrets medlemmer setter punkt for denne.

3.    Livssynsorganisasjonen Dispilene mener at  enhver er ansvarlig for egne handlinger.

4.    Man bør være mot andre som de ønsker at andre skal være mot seg.

5.    Kardemommeloven er også gjeldende for medlemmer av Livssynsorganisasjonen Disiplene : "Man skal ikke plage andre, - man skal være snill og grei, og for øvrig kan man gjøre hva man vil".

 

 

§ 8       Endringer av disse vedtekter kan kun skje på organisasjonens Årsmøte,

           og krever simpelt flertall.

 

 

§ 9       Opphør av organisasjonen.

            Det kreves 2 påfølgende ekstraordinære årsmøter med 2/3 dels flertall

            for at organisasjonen skal opphøre. Innkalling til disse møtene skjer

            etter § 6.2.

            Ved opphør av organisasjonen skal dens verdier realiseres, og de

            midlene som gjenstår skal tilfelle et trengende formål som blir besluttet

            på organisasjonens ekstraordinære årsmøte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISIPLENEs evangelium

 

Her kan du lese

 

Pastor Hankes Blogg

 

Visepastor Werners Blogg

 

OM OSS..

 

Les mer om.. »
Hvem er hvem i Disiplene

 

Les mer om.. »
Organisasjonens Vedtekter

 

Les mer om.. »
Våre GRUNNSETNINGER

 

Les mer om.. »
Her finner du alt om Disiplene og GRASROTANDELEN

 

Les mer om.. »
Her finner du en fin link til en hjemmeside om Mahmutlar i Tyrkia. Dette er stedet som vår organisasjon vil hjelpe trengemde personer som ikke har det like bra som oss her hjemme.

 

BILDER

 

Her finner du BILDER fra arrangement i regi av Disiplene.

 

 

Livssynsorganisasjonen

DISIPLENE

 

                                                                                              

                                                                                              Org. nr. 995 442 272